Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

0

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Σε εφαρμογή των άρθρων 21 επ. του ν. 4521/2018 εκδόθηκε η Πρόσκληση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ.