Πρόγραμμα ERASMUS+ -Βασική Δράση 2- Προσκλήσεις Για Συμπράξεις Συνεργασίας – Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

0

Πρόγραμμα ERASMUS+ -Βασική Δράση 2- Προσκλήσεις Για Συμπράξεις Συνεργασίας – Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αξιότιμες/οι Κυρίες και Κύριοι Καθηγητές,

Αναφορικά με τη Βασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων του Προγράμματος ERASMUS+ 2021-2027, αναφέρεται στον Οδηγό του Προγράμματος ο εξής περιορισμός:
«Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στους εθνικούς οργανισμούς στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας, ο ίδιος οργανισμός (ένας OID) δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από 10 αιτήσεις συνολικά ανά προθεσμία, είτε ως αιτών είτε ως εταίρος. Το ανώτατο αυτό όριο λαμβάνει υπόψη όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται αθροιστικά για όλους αυτούς τους τομείς».

Παρακαλούμε τις Κυρίες και Κύριους Καθηγητές όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την υποβολή δυνητικών προτάσεων στο Τμήμα Προγραμματισμού, Παρακολούθησης Έργων & Ερευνητικών Αποτελεσμάτων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ  αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τον Τίτλο της ερευνητικής πρότασης και το Όνομα του Επιστημονικού Υπευθύνου στη διεύθυνση proposals@rescom.duth.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 30η Ιανουαρίου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Βασική Δράση 2 του Προγράμματος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.