ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 

Α. Πληροφοριακά στοιχεία

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π. ΘΡΑΚΗΣ
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση
Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών-υλικών
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια  υλικών μόνωσης και βοηθητικών εργασιών
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ: 4.500,00
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. σε ευρώ (€): 1.080,00
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται η Προμήθεια: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ ¨ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ¨
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Κωδικός έργου ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.: ΚΕ-60078
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): Μαρία Δημάση, Αν. Καθηγήτρια  του Τμήματος  Γλώσσας, φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ., email: mdimasi@bscc.duth.gr
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:

Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:

Δευτέρα 8/1/2018
Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Γραφείο γραμματέως Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Τ.Κ. 69100

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310 39458, 25310 39420

Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών: Τμήμα Γλώσσας, φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κτίριο Β΄ Παλιάς Νομικής, Π. Τσαλδάρη 1, Κομοτηνή
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: Μαρία Δημάση, Τηλ. Επικοινωνίας: 25310 3943, email: mdimasi@bscc.duth.gr

Σχετικά Αρχεία