ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΚΕ-82134, Ε.Υ.: ΝΤΟΥΓΙΑΣ Σ.)

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΚΕ-82134, Ε.Υ.: ΝΤΟΥΓΙΑΣ Σ.)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – MINOTAUR, ΚΕ-82134» του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) (Συγχρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) – ΕΣΠΑ 2014-2020», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης και διοργάνωσης ημερίδας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 425,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία