Προεδρικό Διάταγμα 432/81

Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας | Οδηγός Χρηματοδότησης και διαχείρισης | Διαχειριστική Επάρκεια

 • Συνιστάται σε καθένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, Ειδικός Λογαριασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής ερεύνης ο οποίος αναφέρεται παρακάτω ως “Λογαριασμός”. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών έργων που εκτελούνται από το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή και με την συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.
 • Οι Πόροι του Λογαριασμού είναι: Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κονδύλια από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται είτε μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ερευνών και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ), είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Εσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Λογαριασμού. Κάθε είδους δάνεια. Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασμό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τα κονδύλια που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν τα κονδύλια.
 • 1. Η διοίκηση και διαχείριση του Λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση των ΑΕΙ.
  2. Οργανα διοικήσεως και διαχείρισης του Λογαριασμού είναι:
  α. Η Επιτροπή Ερευνών.
  β. Η Γραμματεία του Λογαριασμού.
 • 1. Η Επιτροπή Ερευνών, καλούμενη εφεξής “Η Επιτροπή” συγκροτείται σε κάθε ΑΕΙ με απόφαση της Συγκλήτου για τριετή θητεία που είναι ανανεώσιμη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη, κατ’ ελάχιστο όριο, στα οποία περιλαμβάνεται οπωσδήποτε ένα μέλος από κάθε σχολή και ο Αντιπρύτανης του ΑΕΙ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής. Κάθε Σχολή υποδεικνύει δύο μέλη, από τα οποία ένα είναι τακτικό και ένα αναπληρωματικό. Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, εκλέγεται από τα μέλη ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ο οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται.
  2. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να μετέχουν σ’ όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αλλά σε κάθε σχολή θα έχει μία μόνο ψήφο.
  3. Η Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α. Προτείνει στη Σύγκλητο την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος.
  β. Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο στο συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων των εδρών, σχολών κ.λπ. και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού.
  γ. Καθορίζει τις διαδικασίες αξιολογήσεως, επιλογής, χρηματοδοτήσεως, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.
  δ. Αξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από τον Λογαριασμό.
  ε. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο του ΑΕΙ, τα Υπουργεία Συντονισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις.
  στ. Αναθέτει μελέτες με αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της, στο προσωπικό του ΑΕΙ ή τρίτους.
  ζ. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικοτέρους όρους αποδοχής και διαθέσεώς τους.
  η. Αναζητεί πηγές χρηματοδοτήσεως του Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων, αποφασίζει για τη σύναψη δανείων και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που θα υπογράφουν τα σχετικά δανειστικά συμβόλαια.
  θ. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας.
  ι. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον Προϊστάμενό της.
 • 1. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, είτε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, είτε από δύο μέλη της, είτε από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.
  2. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο Ανιπρόεδρος και τα μισά τουλάχιστον μέλη της, τακτικά ή αναπληρωματικά. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη την οποία υποστήριξε ο προεδρεύων.
  3. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας.
 • 1. Η Γραμματεία στελεχώνεται, ανάλογα με τις ανάγκες, είτε από προσωπικό - επιστημονικό ή άλλο - του ΑΕΙ, που διατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, είτε από νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται με απόφαση της Επιτροπής και αμείβεται από τα κονδύλια του Λογαριασμού. 2. Η Γραμματεία έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α. Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου κάθε έργου.
  β. Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της.
  γ. Μελετά και επεξεργάζεται, με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή, ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.
  δ. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής.
 • 1. Τα έσοδα του Λογαριασμού που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις πηγές που αναφέρονται στο Αρθρο 2 του παρόντος, κατατίθενται σε λογαριασμό Τραπέζης με τίτλο “Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερεύνης” και αναλαμβάνονται και διατίθενται με ειδικές εντολές του Προέδρου της Επιτροπής.
  2. Ποσοστό μέχρι 15% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου που χρηματοδοτείται μέσω του Λογαριασμού και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο του, εκτός του τακτικού προϋπολογισμού, μπορεί να διατεθεί σε κάθε Ιδρυμα για την ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού του, εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την εκτέλεση του ερευνητικού έργου και για τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασμού.
  3. Η πραγματοποίηση και δικαιολόγηση των δαπανών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση,των ερευνητικών έργων, που χρηματοδοτούνται από τον Λογαριασμό, ενεργείται χωρίς καμμιά αναφορά ή περιορισμό από τις διατάξεις που διέπουν την διάθεση, κατανομή και ανάλωση πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΕΙ.
  4. Η πραγματοποίηση κάθε δαπάνης απαιτεί εντολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Εργου και πρόβλεψή της στον προϋπολογισμό του έργου. Ειδικότερα, οι διάφορες κατηγορίες δαπανών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
  Α. Απασχόληση προσωπικού:
  α. Για τα μέλη του προσωπικού του ΑΕΙ που μετέχουν στην εκτέλεση συγκεκριμένου ερευνητικού έργου η Σύγκλητος του ΑΕΙ εξουσιοδοτεί εφάπαξ την Επιτροπή να εγκρίνει την επιπλέον τους εφόσον η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη πρόταση για την εκτέλεση ερευνητικού έργου.
  β. Πρόσθετο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε συγκεκριμένου ερευνητικού έργου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και δεν είναι μέλος του προσωπικού του ΑΕΙ, προσλαμβάνεται με σύμβαση αναθέσεως έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, την οποία υπογράφει με τους προσλαμβανομένους ο Προϊστάμενος της Γραμματείας της Επιτροπής μετά από εξουσιοδότηση και εντολή της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στη σχετική εγκριτική απόφασή της.
  γ. Στις περιπτώσεις προσλήψεως προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται, σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου, και οι εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Β. Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό.
  α. Οι μετακινήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια που έχει εγκρίνει η Επιτροπή και με μοναδικό δικαιολογητικό την απόφασή της περί εγκρίσεως της προτάσεως για εκτέλεση του ερευνητικού έργου χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε άλλου οργάνου. Στους μετακινούμενους καταβάλλονται σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου, οι δαπάνες ταξιδιού και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα, που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής κάθε χρόνο για όλο το προσωπικό και που δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τα όρια που ορίζουν σε διατάξεις που ισχύουν για μετακινήσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό προσωπικό των ΑΕΙ με 2ο βαθμό.
  β. Σε περίπτωση μετακινήσεως εκτός έδρας στο εσωτερικό μελών της ερευνητικής ομάδας που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ και του οποίου Προϊστάμενος δεν είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, απαιτείται επίσης έγκριση του αμέσως προϊσταμένου αυτών.
  γ. Οι ημέρες εκτός έδρας μετακινήσεως των μετακινουμένων για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου ημερών μετακινήσεως εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ.
  δ. Το συνάλλαγμα που απαιτείται για τις μετακινήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας στο εξωτερικό χορηγείται από την Τράπεζα στην οποία έχουν κατατεθεί τα έσοδα του Λογαριασμού, ύστερα από ειδική εντολή του Προϊσταμένου της Γραμματείας.
  Γ. Προμήθειες - εκτελέσεις εργασιών.
  α. Οι προμήθειες αναλωσίμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των ερευνητικών έργων, όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό που περιέχεται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, πραγματοποιούνται μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, με μέριμνα και ευθύνη του προσωπικού της Γραμματείας με τυχόν επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  β. Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 200.000 δρχ. η κάθε μία, γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
  γ. Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 200.000 δρχ. και πάνω γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που κοινοποιείται στην Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης.
  δ. πραγματοποιείται για τις ανάγκες εκτελέσεως ερευνητικών έργων και σε βάρος των πιστώσεων του Λογαριασμού διατίθενται με απόφαση της Επιτροπής μετά το πέρας των ερευνητικών έργων.
  ε. Διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν και προβλέπουν φορολογικές, δασμολογικές ή άλλες απαλλαγές για προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών από τα ΑΕΙ, εφαρμόζονται και στις προμήθειες και εκτελέσεις εργασιών που προβλέπονται στο άρθρο τούτο.
  Δ. Μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού.
  Οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή μηχανικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των ερευνητικών έργων όπως αυτές καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο:
  α. Μισθώσεις που για κάθε μία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τις 200.000 δρχ. γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
  β. Μισθώσεις που για κάθε μία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει τις 200.000 δρχ. γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που κοινοποιείται στην Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης.
  γ. Οι παραπάνω μισθώσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας ο οποίος υπογράφει και τα αναγκαία μισθωτήρια συμφωνητικά.
 • 1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Λογαριασμού και ο έλεγχος του ισολογισμού του πραγματοποιείται κάθε χρόνο από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου από πίνακα, δέκα ορκωτών λογιστών που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, μετά από αίτηση της Συγκλήτου. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Λογαριασμό.
  2. Ο έλεγχος των δαπανών θα ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή δελτία παροχής υπηρεσιών, τα οποία θα τηρεί η Γραμματεία για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη, και χωριστά για κάθε εκτελούμενο ερευνητικό έργο.
  3. Το διαχειριστικό έτος του Λογαριασμού συμπίπτει με το οικονομικό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος κάθε Λογαριασμού αρχίζει την ημέρα συστάσεως του κάθε Λογαριασμού.
  4. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχειρίσεως του Λογαριασμού υποβάλλουν, μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, στην Επιτροπή Ερευνών του Λογαριασμού, καθώς και σε όλους τους φορείς που επιχορήγησαν με οποιονδήποτε τρόπο το Λογαριασμό κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα.
  5. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχειρίσεως του Λογαριασμού.
 • 1. Η Επιτροπή, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη συγκρότησή της σε σώμα σε κάθε ΑΕΙ, συντάσσει και δημοσιεύει “Οδηγό χρηματοδοτήσεως ερευνών”, όπου περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από τον Λογαριασμό και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών.
  2. Η Σύγκλητος με απόφασή της, αναθέτει στην Επιτροπή και μεταβιβάζει στον Λογαριασμό τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ιδρυμα και που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

  Εις τον Υπουργό Ανευ χαρτοφυλακίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  Αθήναι, 18 Απριλίου 1981
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
  Ο Υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου
  Σταύρος Δήμος