ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕU-FORA_ Call for proposals – EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕU-FORA_ Call for proposals – EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων (από οργανισμούς ενταγμένους στον κατάλογο του άρθρου 36 του Καν. (ΕΚ) 178/2002)  για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα υποτροφιών ενός έτους :

 

GP/EFSA/ENCO/2021/01 – Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme

 

O σύνδεσμος μέσω του οποίου θα έχετε πρόσβαση στα έγγραφα της πρόσκλησης είναι :

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202101-selection-hosting-sites-and-fellows-efsas-european-food-risk

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η Παρασκευή 18η Μαρτίου 2022.

 

Το πρόγραμμα υποτροφιών  EU-FORA διεξάγεται από το 2017 και έχουν υλοποιηθεί ήδη 4 κύκλοι εκπαίδευσης (ο 5ος κύκλος είναι σε εξέλιξη).

 

Το νέο πρόγραμμα EU-FORA 2.0 το οποίο θα ξεκινήσει από το έτος 2022,  έχει σημαντικές  αλλαγές από τους κύκλους των προηγούμενων ετών σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί η συμμετοχή οργανισμών από μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών και να βελτιωθεί η συνολική διαδικασία. Αυτό το εξελιγμένο πρόγραμμα είναι επίσης πιο ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική της EFSA 2027 και τις διατάξεις του νέου κανονισμού για τη διαφάνεια (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1381).

 

Η κύρια αλλαγή στη νέα πρόσκληση είναι ότι τόσο οι οργανισμοί φιλοξενίας (Hosting Sites)  όσο και οι υπότροφοι (Fellows)  θα επιλέγονται στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης, δηλαδή οι αιτήσεις θα γίνονται πλέον από μια κοινοπραξία δύο οργανισμών του άρθρου 36 από δύο διαφορετικά κράτη μέλη, τη Νορβηγία ή την Ισλανδία ως εξής:

 

– Ο επικεφαλής της κοινοπραξίας θα επιλέξει ένα μέλος του προσωπικού του ως υποτρόφου (fellow), που θα προτείνεται για ένα έτος να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα είναι το παραδοτέο του έργου.

– Ο συνδικαιούχος- εταίρος της κοινοπραξίας θα ενεργεί ως οργανισμός φιλοξενίας και θα παραδώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον υπότροφο.

 

Η διαδικασία εκπαίδευσης είτε με φυσική παρουσία στον οργανισμό φιλοξενίας (Hosting Sites)  που παρέχει την εκπαίδευση,  είτε  εξ αποστάσεως με παραμονή του υποτρόφου στον οργανισμό προέλευσης (για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της υποτροφίας), καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

 

Ο υπότροφος πρέπει να είναι mid-career επιστήμονας  δηλαδή να έχει 3-15 χρόνια προϋπηρεσία σε έργο σχετικό με την αξιολόγηση επικινδυνότητας στην τροφική αλυσίδα.

 

Η συνεισφορά της EFSA για κάθε επιχορήγηση και για κάθε υπότροφο βασίζεται σε ένα σταθερό ποσό 55.000 €. Το ποσό αυτό προορίζεται να υποστηρίξει τις δαπάνες που επιβαρύνουν και τους δύο οργανισμούς: αποδέσμευση ενός μέλους του προσωπικού για ένα έτος μετά την εκπαίδευση (ενώ παραμένει μέλος του προσωπικού), σχεδιασμός και εφαρμογή του προγράμματος εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης), διοικητικές δαπάνες , και τα λοιπά.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σύνοψη που επισυνάπτεται, καθώς και στον ειδικό διαδικτυακό χώρο της EFSA https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship#documents

 

Για περαιτέρω ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  EFSAProcurement@efsa.europa.eu αναφέροντας τον αριθμό της πρόσκλησης GP/EFSA/ENCO/2021/01

Σχετικά Αρχεία