Ο Ν. 4485_2017 που αφορά τους ΕΛΚΕ, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα

0

Ο Ν. 4485_2017 που αφορά τους ΕΛΚΕ, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα

EΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ