Μη υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 των περιπτώσεων δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης

0

Μη υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 των περιπτώσεων δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης

Οι προϋποθέσεις για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, όταν ο ΕΛΚΕ του ΔΠΘ λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που διαχειρίζεται, προκειμένου να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, είναι:

  1. Να πρόκειται πράγματι για σύμβαση υπηρεσιών και περαιτέρω για σύμβαση υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Δεδομένης της έλλειψης ειδικότερου εννοιολογικού προσδιορισμού της έννοιας «Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης», προτείνεται η αποστολή στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ εκ μέρους του Ε.Υ. του αναπτυξιακού ή ερευνητικού έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ μιας επιστολής στην οποία θα τεκμηριώνεται η υπαγωγή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (εν προκειμένω της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά ή/και σε συνέδρια) στην κατηγορία «υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης». Για το σκοπό αυτό προτείνεται μια σύντομη επιχειρηματολογία από τον Ε.Υ. με βάση την οποία αφενός θα εξηγείται γιατί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε επιστημονικό περιοδικό ή/και σε συνέδριο αποτελεί παροχή υπηρεσιών έρευνας ή ανάπτυξης και αφετέρου θα πραγματοποιείται η υπαγωγή της εν λόγω υπηρεσίας σε κάποιον από τους παραπάνω κωδικούς CPV.
  2. Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον Ε.Υ. του ερευνητικού ή αναπτυξιακού έργου ότι ισχύει έστω μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
    • είτε ότι οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης δεν αποβλέπουν αποκλειστικά σε όφελος του ΕΛΚΕ και ότι τα προϊόντα αυτής της υπηρεσίας δεν ανήκουν αποκλειστικά στον ΕΛΚΕ για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του
    • ή ότι η παροχή της υπηρεσίας δεν αμείβεται εξ ολοκλήρου με κονδύλια που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.