Κουπόνια Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

0

Κουπόνια Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Ειδίκευσης 2014-2020 με πηγή χρηματοδότησης το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020, δημοσίευσε πρόσφατα την πρόσκληση της δράσης «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για την ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (ΑΔΑ: ΩΔΦ465ΧΙ8-Ζ3Θ).

Η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των ερευνητικών φορέων της χώρας.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, που είναι υφιστάμενες ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι από 19/4/2018 έως και 19/6/2018, και αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών με το κουπόνι καινοτομίας μέγιστης επιχορηγούμενης αξίας €15.000,00, το οποίο θα καταβληθεί στον ερευνητικό φορέα που θα έχει την ευθύνη εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Όσα μέλη ΔΕΠ ενδιαφέρονται για μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου μπορούν να απευθύνονται στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την καλύτερη και ταχύτερη αναζήτηση επιχειρήσεων.

Το σύνολο των σχετικών με την πρόσκληση πληροφοριών έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.eydpelop.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση της δράσης μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, κα Γιάννα Λαμπροπούλου και κ. Γιάννη Σπυριδάκο (τηλ. 2713 601 380, 2713 601 344, e-mail: ilampropoulou@mou.gr, ispyridakos@mou.gr).

Η πρόσκληση της δράσης μπορεί να δίνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eydpelop.gr/2014-2020/prosklisi/enischysi-protovoulion-mme-gia-anaptyxi-erevnas-ke-kenotomias-kouponia-kenotomias-stin-periferia-peloponnisou/