Μερική ανάκληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/25414/648/11-01-2024 ΑΔΑ:63ΑΦ46ΨΖΥ1) στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( MIS 6004244)» που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Μικροβιολογίας.

0

Μερική ανάκληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/25414/648/11-01-2024 ΑΔΑ:63ΑΦ46ΨΖΥ1) στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( MIS 6004244)» που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Μικροβιολογίας.

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 12/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:63ΑΦ46ΨΖΥ1-ΤΜ9) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (MIS 6004244), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αφορά το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράταση προθεσμίας στην υποβολή προτάσεων στην ΑΠ ΕΛΚΕ ΔΠΘ 7149/11.01.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ.

Επισυνάπτεται η απόφαση στην αριθ. 15/24-01-2024 συνεδρίαση της συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.