(ΚΕ 83170, Α.Π. 7118/11-01-2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

0

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7118/11-01-2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 6η έκτακτη/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:9Δ4846ΨΖΥ1-ΩΩΝ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (MIS 6004244), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αφορά το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.

Σχετικά Αρχεία