ΚΕ 83170, Α.Π. 19326/13.03.2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης στο γνωστικό αντικείμενο Αστικός Σχεδιασμός- Τοπίο.

0

ΚΕ 83170, Α.Π. 19326/13.03.2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης στο γνωστικό αντικείμενο Αστικός Σχεδιασμός- Τοπίο.

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην με αριθμό 13η/12.03.2024 συνεδρίαση της, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΘΩΧ46ΨΖΥ1-Χ65) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (MIS 6004244), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Αφορά σε επαναπροκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου «Αστικός Σχεδιασμός- Τοπίο» στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων:  Παρασκευή 22.03.2024