ΚΕ 83170, Α.Π. 13031/01.02.2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης

0

ΚΕ 83170, Α.Π. 13031/01.02.2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Νομικής της μονοτμηματικής Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην με αριθμό 13-30.01.2024 συνεδρίαση της, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΡΛ046ΨΖΥ1-ΚΝΒ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (MIS 6004244), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Αφορά σε επαναπροκήρυξη των γνωστικών αντικειμένων «Δημόσιο Δίκαιο» και  «Εργατικό Δίκαιο».
Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  από Παρασκευή  2/2/2024 έως και Τρίτη 13.02.2024 και ώρα 13:00