ΚΕ 83170, Α.Π. 12911/01.02.2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης

0

ΚΕ 83170, Α.Π. 12911/01.02.2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης

πόφαση Συνέλευσης Τμήματος Αρχχιτεκτόνων Μηχανικών στην με αριθμό 8-30.01.2024 συνεδρίαση της, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6Μ4346ΨΖΥ1-ΝΤ9) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (MIS 6004244), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αφορά σε επαναπροκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου «Αστικός Σχεδιασμός- Τοπίο» στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων:  Δευτέρα 12.02.2024 στις 12:00 το μεσημέρι 

Σχετικά Αρχεία