(ΚΕ 83157, Α.Π. 14864/14-02-2024) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 83157, Α.Π. 14864/14-02-2024) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 12065/25-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Σχετικά Αρχεία