(ΚΕ 83157, Α.Π. 14860/14-02-2024) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 83157, Α.Π. 14860/14-02-2024) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 10660/19-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Σχετικά Αρχεία