(ΚΕ 83107, Α.Π. 44132/01-09-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 83107, Α.Π. 44132/01-09-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 38143/21-07-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Σχετικά Αρχεία