(ΚΕ 83094, Α.Π. 47731/21-09-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 83094, Α.Π. 47731/21-09-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 44023/01-09-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Σχετικά Αρχεία