(ΚΕ 83088, Α.Π. 14857/14-02-2024) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 83088, Α.Π. 14857/14-02-2024) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 10664/19-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Σχετικά Αρχεία