(ΚΕ 83079, Α.Π. 12936/01-02-2024) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 83079, Α.Π. 12936/01-02-2024) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 65349/22-12-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Σχετικά Αρχεία