ΚΕ 82919_ Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Πρόσκλησης με Α.Π. 61900/15.12.2022 (ΑΔΑ: 6Κ5Ι46ΨΖΥ1-3ΦΟ)

0

ΚΕ 82919_ Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Πρόσκλησης με Α.Π. 61900/15.12.2022 (ΑΔΑ: 6Κ5Ι46ΨΖΥ1-3ΦΟ)

Πίνακας  προσωρινών αποτελεσμάτων για το Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας στο επιστημονικό πεδίο «Βυζαντινός πολιτισμός» της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π.61900/15.12.2022 (ΑΔΑ: 6Κ5Ι46ΨΖΥ1-3ΦΟ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με MIS 5180690

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ-ΔΠΘ στην ιστοσελίδα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, με την οποία απόφαση κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο και στους ατομικούς φακέλους υποψηφιότητας των ιδίων αλλά και των υπόλοιπων υποψηφίων με υψηλότερη κατάταξη, μετά από αίτηση τους προς τον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ. στην οποία θα αιτιολογείται με σαφήνεια ο σκοπός της πρόσβασης και η ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος, ομοίως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ-ΔΠΘ στην ιστοσελίδα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και υπό τον όρο της τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 5 του Ν. 2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4624/2019. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η πρόσβαση στους φακέλους των άλλων υποψηφίων μπορεί να γίνει μόνο στο χώρο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία προσωπικού του Ιδρύματος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Πρωτοκόλλου (25310-39192 ή 25310-39132) για τη σχετική συνεννόησηΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπροκήρυξη δύο (2) θέσεων στα γνωστικά πεδία «Ρουμανική Φιλολογία» και «Ορολογία και Μετάφραση» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του έργου με MIS 5180690, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σχετικά Αρχεία