(ΚΕ 82839, Α.Π. 23759/13-05-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82839, Α.Π. 23759/13-05-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 16227/31-03-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο για το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας κ Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 16227/31.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΘΗ46ΨΖΥ1-5ΑΜ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5162230 που είναι σύμφωνα με τις Αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. που εγκρίθηκε στην 133/13.05.2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν εισήγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης . Τα αποτελέσματα αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα “2” και “3” για το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας κ Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Φιλολογίας όπως αυτό προκηρύχθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 16227/31.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΘΗ46ΨΖΥ1-5ΑΜ). Δεν κατατέθηκαν προτάσεις για τα γνωστικά αντικείμενα: «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία», «Βουλγαρική Γλώσσα και Φιλολογία», «Ιστορία και Πολιτισμός», «Γλωσσολογία και Διδακτική» στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.Δεν υπήρχαν απορριφθέντες στα αποτελέσματα για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Σχετικά Αρχεία