(ΚΕ 82839, Α.Π. 22485/06-05-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82839, Α.Π. 22485/06-05-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 15310/24-03-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης ( επιλογής ) των μοναδικών υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο για το Τμήμα Ιατρικής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 15310/24.03.2022 (ΑΔΑ: Ψ35Β46ΨΖΥ1-Ξ3Ι) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5162230 που είναι σύμφωνη με την Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/45313/4182/15.04.2022 Ο.Ε.) στην υπ αριθμ. 9/12.04.2022 συνεδρίαση της, κατόπιν εισήγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης . Τα αποτελέσματα αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα «10» , «11» και «12» για το Τμήμα Ιατρικής όπως αυτά προκηρύχθηκαν στην πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 15310/24.03.2022 (ΑΔΑ: Ψ35Β46ΨΖΥ1-Ξ3Ι) . Δεν υπήρχαν απορριφθέντες στα αποτελέσματα για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Σχετικά Αρχεία