(ΚΕ 82839, Α.Π. 19225/13-04-2022) Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82839, Α.Π. 19225/13-04-2022) Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 15310/24-03-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Οι πίνακες αφορούν τους επιτυχόντες ανά γνωστικό αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 15310/24.03.2022 (ΑΔΑ: Ψ35Β46ΨΖΥ1-Ξ3Ι) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5162230 και είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων του ΔΠΘ, κατόπιν εισήγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης . Τα αποτελέσματα αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα 1,2,3,4,5 για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, το γνωστικό αντικείμενο (7) για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και τα γνωστικά αντικείμενα (13) κ (14) για το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Δεν υπήρχαν απορριφθέντες στα αποτελέσματα για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Σχετικά Αρχεία