(ΚΕ 82839, Α.Π. 16267/31-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82839, Α.Π. 16267/31-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 9967/2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Οριστικά αποτελέσματα (Β ΜΕΡΟΣ ) έπειτα από άπρακτη περίοδο ενστάσεων. Οι προσωρινοί πίνακες (ΑΠ 14404/18.03.2022) για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα καθίστανται οριστικοί.
Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους επιτυχόντες ανά γνωστικό αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 9967/2022 (ΑΔΑ: 6Β4846ΨΖΥ1-Ο4Π) – Β ΜΕΡΟΣ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5162230 και είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων του ΔΠΘ, κατόπιν εισήγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης και με τους προσωρινούς πίνακες (ΚΕ 82839, Α.Π. 14404/18-03-2022) Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων Για Υποβολή Πρότασης)

Σχετικά Αρχεία