(ΚΕ 82839, Α.Π. 16227/31-03-2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

0

(ΚΕ 82839, Α.Π. 16227/31-03-2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Πρόσκληση 16227/31-03-2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Απριλίου 2022.

Αποτελεί δημοσίευση Πρόσκλησης που αφορά σε προκήρυξη νέων γνωστικών αντικειμένων για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών σύμφωνα με την αριθμ. 2/65/17-03-2022 Απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α.Π. Ε.Λ.Κ.Ε. – Δ.Π.Θ. 14681/21.03.2022)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2531039075 και στο mail: aamygdal@affil.duth.gr

Σχετικά Αρχεία