(ΚΕ 82839, Α.Π. 15132/23-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82839, Α.Π. 15132/23-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Οι πίνακες αφορούν τους επιτυχόντες ανά γνωστικό αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 9967/2022 (ΑΔΑ: 6Β4846ΨΖΥ1-Ο4Π) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5162230 και είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων του ΔΠΘ, κατόπιν εισήγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης και με τους προσωρινούς πίνακες (ΚΕ 82839, Α.Π. 14404/18-03-2022) Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων Για Υποβολή Πρότασης)

Σχετικά Αρχεία