(ΚΕ 82762, Α.Π. 1957/13-01-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82762, Α.Π. 1957/13-01-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 61892/15-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Σχετικά Αρχεία