(ΚΕ 82737, Α.Π. 39230/27-07-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82737, Α.Π. 39230/27-07-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 36811/12-07-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Σχετικά Αρχεία