(ΚΕ 82713, Α.Π. 14290/18-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82713, Α.Π. 14290/18-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 6051/03-02-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Σχετικά Αρχεία