(ΚΕ 82617, Α.Π. 35484/05-07-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82617, Α.Π. 35484/05-07-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 25596/19-05-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Σχετικά Αρχεία