(ΚΕ 82309, Α.Π. 7515/2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82309, Α.Π. 7515/2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 54758/22.12.2021 (ΑΔΑ: 90ΛΥ46ΨΖΥ1-ΝΘΨ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» MIS 5109495

Σχετικά Αρχεία