(ΚΕ 82309, Α.Π. 4470/2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82309, Α.Π. 4470/2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 54758/22-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων σύμφωνα και με τις αποφάσεις Συνελεύσεων των Τμημάτων ( Για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ/ΜΠΔ/29177/787/24.01.2022 Ορθή επανάληψη 24.01.2022 και για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ/ΤΟΙΚΕΠ/28913/625/19.01.2022. Για το πρώτο επιστημονικό πεδίο » Δημόσιο Δίκαιο» δε κατατέθηκαν υποψηφιότητες.

Σχετικά Αρχεία