(ΚΕ 82309, Α.Π. 13830/16-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82309, Α.Π. 13830/16-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με την απόφαση συνέλευσης ΔΠΘ/ΤΚΠ/33805/747/16.02.2022 Ορθ.επαν. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 2626/2022 (ΑΔΑ: 600146ΨΖΥ1-ΠΣ0)

Σχετικά Αρχεία