(ΚΕ 82253, Α.Π. 17619/05-04-2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

0

(ΚΕ 82253, Α.Π. 17619/05-04-2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Πρόσκληση 17619/05-04-2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 20 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035544.

Σχετικά Αρχεία