(ΚΕ 82080, Α.Π. 24782/2021) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση Υποτροφίας

0

(ΚΕ 82080, Α.Π. 24782/2021) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση Υποτροφίας

Πρόσκληση 24782/25-06-2021

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00

Διευκρίνιση: Το δικαιολογητικό ΧΙV θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ανάρτησης της πρόσκλησης.

Να μην ληφθεί υπόψιν η παράκληση για τα ζητηθέντα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο pdf.

Το δικαιολογητικό iii (εκκαθαριστικό) χρειάζεται να είναι εκτυπωμένο μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης.