(ΚΕ-82005) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση: α) Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για συμβάσεις προμηθειών και β) Επιτροπής Παραλαβής για συμβάσει υπηρεσιών

0

(ΚΕ-82005) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση: α) Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για συμβάσεις προμηθειών και β) Επιτροπής Παραλαβής για συμβάσει υπηρεσιών

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 20/11/2017, και ώρα 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών, (β) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας (ή παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016):

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ (BIOMAGING-GR)
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠ9_BIOIMAGING – GR-DUTH
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ KE-82005
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΦΦΑ ΜΑΡΙΑ, Αν. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: mkoffa@mbg.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Σχετικά Αρχεία