(ΚΕ-60072) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών

0

(ΚΕ-60072) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 20/9/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών, (β) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας (ή παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016):

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Λειτουργικές  Δαπάνες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιατρική του Ύπνου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕ-60072
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κος Ιωάννης Πνευματικός, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: ipnevmat@med.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δίδακτρα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Σχετικά Αρχεία