Εφαρμογή του άρθρου 72 του νόμου 4610/2019, σε ότι αφορά τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

0

Εφαρμογή του άρθρου 72 του νόμου 4610/2019, σε ότι αφορά τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών του ΔΠΘ στην συνεδρίαση της 414/4.9.2019, όρισε την 9/9/2019 ως ημερομηνία εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.

Σύμφωνα με την παραπάνω αλλαγή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε δαπάνη στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, να υπάρχει εγκεκριμένος συνολικός και ετήσιος προϋπολογισμός.

Για δαπάνες που αφορούν σε προμήθειες/υπηρεσίες και μόνο για αυτές, πριν την έκδοση τιμολογίων υλοποίησης της δαπάνης, θα κατατίθεται τεκμηριωμένο αίτημα για τις προμήθειες/υπηρεσίες στον όνομα του προμηθευτή που έχει επιλεγεί όπως παρακάτω:

1. Για Απευθείας Ανάθεση (<€1.000) το έντυπο «Ο.1.1 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (<€1.000)»

2. Για Απευθείας Ανάθεση (>=€1.000) ή Προμήθεια με Διαγωνισμό, το έντυπο «O.2.1 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Απευθείας Ανάθεσης => €1.000 ή Προμήθεια με Διαγωνισμό»