Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων 2020


Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων 2020

Ενημερωτικό σημείωμα για το Παράρτημα των Μετακινήσεων

Το παράρτημα των μετακινήσεων που εγκρίθηκε με την 20/24/16.01.2020 Απόφαση της Συγκλήτου αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ έργα με Φορέα Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνείς Οργανισμούς, Ιδιωτικά Κονδύλια και Ίδιους Πόρους.

Για τα παραπάνω έργα:

  • Δεν απαιτείται οι Ε.Υ. να καταθέτουν για προέγκριση Αίτημα Μετακίνησης ή Εντολή Μετακίνησης, πριν τη πραγματοποίηση αυτής.
  • Η εντολή πληρωμής της μετακίνησης θα πρέπει να συνοδεύεται από Εντολή Μετακίνησης η οποία πρέπει να έχει ημερομηνία πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης, εφόσον μετακινείται ένα μέλος της ομάδας του έργου, και στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός, και η διάρκεια της.

 

  • Μετακινήσεις Εσωτερικού:
  1. Έξοδα Διανυκτέρευσης: έως €160,00/ διανυκτέρευση με πρωινό
  2. Ημερήσια Αποζημίωση: €90,00/ ημέρα
  3. Χιλιομετρική Αποζημίωση: €0,35/ χλμ

 

Μετακινήσεις Εξωτερικού:

  1. Έξοδα Διανυκτέρευσης: έως €200,00/ διανυκτέρευση με πρωινό
  2. Ημερήσια Αποζημίωση: €130,00/ ημέρα
  3. Χιλιομετρική Αποζημίωση: €0,35/χλμ

 

 

Από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Σχετικά Αρχεία