ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

0

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Από 1/1/2024, το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 5045/2023 (όριο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022), διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα εννιά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€5.269,88).
  2. Στα έργα που χρηματοδοτούνται από Ιδιωτικούς, Ίδιους ή/και Ευρωπαϊκούς πόρους και σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΟΔΧ (ΦΕΚ τ Β’ 7291/2023)
  3. η χιλιομετρική αποζημίωση ανέρχεται σε €0,50 /χλμ
  4. η δαπάνη διανυκτέρευσης εσωτερικού ανέρχεται στο ποσό των €160,00 και εξωτερικού στο ποσό των €250,00.
  5. Στα έργα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους από 01/01/2024:
  6. σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν 4336/2015, όπως ισχύει, η χιλιομετρική αποζημίωση ανέρχεται σε  €0,20/χλμ.
  7. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν 4336/2015, όπως ισχύει, η δαπάνη διανυκτέρευσης εσωτερικού για Μέλη ΔΕΠ :  Εντός ορίων Δήμου Αθηναίων και Θεσσαλονίκης και Σε νησιά (για το Διάστημα 01/05/-30/09 κάθε έτους) ανέρχεται στο ποσό των €130,00/διανυκτέρευση. Για τις λοιπές περιφέρειες €100,00/. Διανυκτέρευση.
  8. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν 4336/2015, όπως ισχύει, η δαπάνη διανυκτέρευσης εσωτερικού για Λοιπούς:  Εντός ορίων Δήμου Αθηναίων και Θεσσαλονίκης και Σε νησιά (για το Διάστημα 01/05/-30/09 κάθε έτους) ανέρχεται στο ποσό των €104,00/διανυκτέρευση. Για τις λοιπές περιφέρειες €80,00/διανυκτέρευση.
  9. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν 4336/2015, όπως ισχύει, η δαπάνη διανυκτέρευσης εξωτερικού για Μέλη ΔΕΠ ανέρχεται σε €242,00/διανυκτέρευση η οποία προσαυξάνεται κατά €100,00 σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον
  10. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν 4336/2015, όπως ισχύει, η δαπάνη διανυκτέρευσης εξωτερικού για Λοιπούς ανέρχεται σε €176,00/διανυκτέρευση η οποία προσαυξάνεται κατά €100,00 σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον

Από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. – Δ.Π.Θ.

Σχετικά Αρχεία