ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Οι σημαντικότερες αλλαγές προμηθειών ειδών και υπηρεσιών για τις ανάγκες έργων – προγραμμάτων σύμφωνα με το νόμο 4957/21-07-2022

0

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Οι σημαντικότερες αλλαγές προμηθειών ειδών και υπηρεσιών για τις ανάγκες έργων – προγραμμάτων σύμφωνα με το νόμο 4957/21-07-2022

Οι σημαντικότερες αλλαγές προμηθειών ειδών και υπηρεσιών για τις ανάγκες έργων – προγραμμάτων σύμφωνα με το νόμο 4957/21-07-2022

 

Άρθρο 249 Δημόσιες συμβάσεις

Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών και τεχνικών έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206), αυτοτελώς ανά έργο/πρόγραμμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού. Ως προς τη μέθοδο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 250 Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες έργων/ προγραμμάτων

 1. Κατηγορία δαπάνης ≤ € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ (ήσσονος αξίας) δεν ακολουθείται η διαδικασία της ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται έκδοση πράξης ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ (άρθρο 117Α , Ν. 4412/2016).

 

 1. Από €2.500,01 κατηγορία δαπάνης έως 9.999,99 πλέον ΦΠΑ.
 • Δεν απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης έρευνας αγοράς, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να προσκομίζει και μία (1) μόνο οικονομική προσφορά. Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται υπόψη η προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας και από το ηλεκτρονικό κατάστημα του οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτουν κατ’ ελάχιστον η τιμή και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η προσφορά συνοδεύεται από το Τεκμηριωμένο Αίτημα για απευθείας ανάθεση (Ο.1.1), με τα δικαιολογητικά ανάθεσης, ήτοι: απόσπασμα ποινικού μητρώου ή αντί αυτού Υ.Δ., πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ για νομικά πρόσωπα με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (ν.4412/2016).
 • Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης κοινοποιούνται προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον οικονομικό φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • Προσκομίζονται μαζί με το τιμολόγιο η εντολή πληρωμής και τα δικαιολογητικά πληρωμής δηλαδή προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης και η παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών γίνεται με βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου.
 • Δεν απαιτείται ΚΗΜΔΗΣ.

 

 

 1. Κατηγορία δαπάνης ίση με €10.000,00 πλέον ΦΠΑ
 • Δεν απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης έρευνας αγοράς, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να προσκομίζει και μία (1) μόνο οικονομική προσφορά. Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται υπόψη η προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας και από το ηλεκτρονικό κατάστημα του οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτουν κατ’ ελάχιστον η τιμή και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Απαιτούνται τα δικαιολογητικά ανάθεσης απόσπασμα ποινικού μητρώου ή αντί αυτού Υ.Δ., πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ για νομικά πρόσωπα με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (ν.4412/2016). Τα έγγραφα  συνοδεύεται από το Τεκμηριωμένο Αίτημα για απευθείας ανάθεση (Ο.2.1)
 • Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πράξεις καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για αξία ίση του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης κοινοποιούνται προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον οικονομικό φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • Για την εν λόγω κατηγορία δαπανών που εκτελούνται μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων δεν απαιτείται η ανάρτηση προσκλήσεων για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), κατά παρέκκλιση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 .
 • Προσκομίζονται μαζί με το τιμολόγιο η εντολή πληρωμής και τα δικαιολογητικά ανάθεσης δηλαδή προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας (ν.4412/2016).
 • Η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης και η παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών γίνεται με βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου.
 • Δεν απαιτείται η υπογραφή συμφωνητικού για δημόσιες συμβάσεις που η εκτιμώμενη αξία τους είναι ίση με το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

 

 

 1. € 10.000,01 ≤ κατηγορία δαπάνης ≤ 30.000,00 πλέον ΦΠΑ.
 • απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης έρευνας αγοράς με τουλάχιστον δύο (2) οικονομικών προσφορών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), καθώς και  τα δικαιολογητικά ανάθεσης δηλαδή προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας,  απόσπασμα ποινικού μητρώου ή αντί αυτού Υ.Δ., πιστοποιητικό ισχύουσας  εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ για νομικά πρόσωπα με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (ν.4412/2016). Τα έγγραφα συνοδεύονται από το Τεκμηριωμένο Αίτημα για απευθείας ανάθεση (Ο.2.1)
 • Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πράξεις καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για αξία μεγαλύτερη του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Για την εν λόγω κατηγορία δαπανών που εκτελούνται μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων δεν απαιτείται η ανάρτηση προσκλήσεων για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), κατά παρέκκλιση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 .
 • Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης κοινοποιούνται προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον οικονομικό φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για δημόσιες συμβάσεις που η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,01 ≤ κατηγορία δαπάνης ≤ 30.000,00 πλέον ΦΠΑ) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
 • Προσκομίζονται μαζί με το τιμολόγιο η εντολή πληρωμής με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αυτής.
 • Η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης και η παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών γίνεται με βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου.

 

Διευκρίνιση σχετική με τις διατάξεις της παρ. 1, άρθρο 249 – Δημόσιες Συμβάσεις

Οι προμήθειες που αφορούν σε ομοειδή είδη και υπηρεσίες έργων / προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος),  ιδίως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λοιπών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγραμμάτων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, επειδή αφορούν σε εγκεκριμένες ενιαίες Πράξεις και ελέγχονται από τις αντίστοιχες Διαχειριστικές αρχές ως μοναδική ενιαία Πράξη, οφείλουν να πραγματοποιούνται αυτοτελώς ανά έργο / πρόγραμμα – ΠΡΑΞΗ ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου συνολικού συνοπτικού προϋπολογισμού. 

 

Μισθώσεις Ακινήτων ή Μεταφορικών Μέσων και εργαστηριακού ή συμβατικού Εξοπλισμού

 

Οι μισθώσεις ακινήτων ή μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή συμβατικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο:

 

 • Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.

 

 • Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ γίνονται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο π.δ. 715/1979 (Α’ 212).

 

Άρθρο 251 Δημόσιες συμβάσεις με φορείς της αλλοδαπής

Κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206) για τις ανάγκες έργων/ προγραμμάτων με οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στην αλλοδαπή και εξόφλησης των δαπανών, οι φορείς της αλλοδαπής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται η επίσημη μετάφραση της προσφοράς στην ελληνική γλώσσα για προμήθειες άνω του ποσού € 2.500,00 (παρ. 4, άρθρο 92, ν.4412/2016).

 

Άρθρο 252 Συμμετοχή σε συνέδρια/Δημοσιεύσεις

 

 • Για την εκτέλεση δαπανών που διενεργούνται στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων και αφορούν στο κόστος εγγραφής και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, καθώς και στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, εργασιών, επιστημονικών μελετών και βιβλίων από οικονομικούς φορείς που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206).
 • Η εξόφληση των δαπανών πραγματοποιείται μέσω εξόφλησης του νόμιμου φορολογικού, κατόπιν υποβολής αιτήματος πληρωμής του Επιστημονικού Υπευθύνου. Τα φορολογικά παραστατικά εκδίδονται στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με ΑΦΜ 999975749.

 

 

Από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ