Ενημέρωση για την πορεία της α’ Φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

0

Ενημέρωση για την πορεία της α’ Φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ ενημερώνει τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας ότι η διαδικασία της α’ Φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» είναι εν εξελίξει. Η τήρηση του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην προκήρυξη δε κατέστη δυνατή λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που εντοπίζονται στον μεγάλο αριθμό των υποβληθεισών προτάσεων(3.177 προτάσεις), στην αδυναμία ορισμού αξιολογητών λόγω της συμμετοχής πολλών εξ αυτών σε υποβληθείσες προτάσεις, καθώς και στην υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες, η οποία αποτελεί τροχοπέδη για τη συμμετοχή πολλών εν δυνάμει αξιολογητών στις επιτροπές αξιολόγησης. Το Επιστημονικό Συμβούλιο(ΕΣ) του ΕΛΙΔΕΚ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να ξεπεραστούν οι προαναφερθείσες δυσκολίες απευθυνόμενο και σε αξιολογητές από το εξωτερικό και η αξιολόγηση πλέον εξελίσσεται ομαλά. Με σκοπότην ταχύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τα αποτλέσματα της α’ Φάσης θα δημοσιευθούν τμηματικά, ανα θεματική περιοχή, όταν η κάθε Θεματική Επιτροπή ολοκληρώσει το έργο της.