ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Π. 33174/26-08-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Ε.Υ. ΚΟΛΙΟΣ Γ., ΚΕ-82337

0

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Π. 33174/26-08-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Ε.Υ. ΚΟΛΙΟΣ Γ., ΚΕ-82337

Επισυνάπτεται διευκρίνιση σχετικά με τον χρόνο παράδοσης των ειδών στα πλαίσια του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μοριακών και κυτταρολογικών αναλωσίμων, ΚΕ-82337» και με Α.Π 33174/26-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009119768). 

Σχετικά Αρχεία