Διευκρινίσεις της ΕΗΔΕ για την 18/40/17-12-20 απόφαση της Συγκλήτου

0

Διευκρινίσεις της ΕΗΔΕ για την 18/40/17-12-20 απόφαση της Συγκλήτου

Αναφορικά με την 18/40/17-12-20 απόφαση της Συγκλήτου, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι οι Ε.Υ. ερευνητικών έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, τα οποία πληρούν σωρευτικά όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) συνιστούν ερευνητικά έργα, δηλαδή έργα που περιλαμβάνουν ερευνητικό πρωτόκολλο,

β) έχουν ημερομηνία έναρξης πριν την 1-9-2018 (ισχύ του ν. 4521/2018) και ημερομηνία λήξης που ξεπερνά το 2021 και των οποίων οι ερευνητικές εργασίες δεν έχουν αποπερατωθεί,

γ) κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον Ν.  4521/2018 αρθρ. 23 παρ. 2α , «έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό»

οφείλουν, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, να υποβάλουν έως 31-3-2021, τα απαραίτητα έντυπα στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΗΔΕ και η υποβολή θα γίνει ηλεκτρονικά στο mail της Επιτροπής ethics@duth.gr από τον Ε.Υ. του έργου.

Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση των εντύπων να λάβετε γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΗΔΕ και του Κώδικά Ηθικής και Δεοντολογίας των Ερευνών του ΔΠΘ.

Συνεπώς,
α) έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και δεν είναι ερευνητικά, δηλαδή δεν περιλαμβάνουν ερευνητικό πρωτόκολλο, δεν υποβάλλονται στην Επιτροπή καθώς δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, όπως αυτές ορίζονται στο αρθ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΗΔΕ του ΔΠΘ.
β) ερευνητικά έργα που δεν είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες ημερομηνίες στην απόφαση της Συγκλήτου, δηλαδή ερευνητικά έργα που έχουν ημερομηνία έναρξης μετά 1-9-2018, και δεν υποβλήθηκαν εγκαίρως στην επιτροπή, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά από την Επιτροπή καθώς η απόφαση της Συγκλήτου ρυθμίζει ζητήματα αποκλειστικά πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4521/2018.
γ) για ερευνητικά έργα τα οποία, κατά δήλωση του/της Ε.Υ., δεν περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό (βλ. Ν. 4521/2018 αρθρ. 23 παρ. 2α ), θα πρέπει ο/η Ε.Υ. να αποστείλει Υπεύθυνη Δήλωση στην ΕΗΔΕ στην οποία αυτό να δηλώνεται ρητώς. Η υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα) αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Επιτροπής (protocol-ethics@duth.gr) εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος (ήτοι έως 31-3-2021).