ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΚΕ-82348, Ε.Υ. Γ. ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ, Π/Υ: € 40.096,78 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΚΕ-82348, Ε.Υ. Γ. ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ, Π/Υ: € 40.096,78 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το σχετικό θεσμικό πλαίσιο , προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία