Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων (ΚΕ 82527, ΕΥ κ. Ι. Μητρούλης, π/υ € 32.500,00 πλέον ΦΠΑ))

0

Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων (ΚΕ 82527, ΕΥ κ. Ι. Μητρούλης, π/υ € 32.500,00 πλέον ΦΠΑ))

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στην συνημμένη διακήρυξη.

Η διακήρυξη και το ΤΕΥΔ βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία