ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

0

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των εγκεκριμένων συμβάσεων ανάθεσης έργου ή/και πρόσθετης απασχόλησης, οι εν λόγω συμβάσεις, θα αποστέλλονται από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά η πανεπιστημιακή ηλεκτρονική διεύθυνση (@.. . duth.gr) των επιστημονικά υπεύθυνων έργων και το αρχείο θα είναι σε μορφή pdf.

 

Τα αρχεία αυτά θα υπογράφονται ψηφιακά, μέσω πιστοποιημένης ψηφιακής υπογραφής (χωρίς κλείδωμα, προκειμένου να υπογραφούν ψηφιακά και από την Πρόεδρο της ΕΕ) και θα πρέπει να αποστέλλονται με email στη ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία αφορά αποκλειστικά στη διακίνηση των συμβάσεων φυσικών προσώπων  :

 

symb@rescom.duth.gr

 

Αφού υπογραφούν ψηφιακά και από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών θα αποστέλλονται στους Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων.

 

Διαφορετικά πρέπει να εκτυπώνονται αντίγραφα, αντίστοιχα με τον αριθμό των συμβαλλομένων, να υπογράφονται και να στέλνονται στα κατά τόπους γραφεία του ΕΛΚΕ.

 

 

Από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ