Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων – συμμετοχή σε συνέδρια

0

Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων – συμμετοχή σε συνέδρια

Πάγια απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 395/22.12.2017 με Α.Π. 30481/2017

Σχετικά Αρχεία