(Α.Π. 9998/4-5-2018) Πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.229,84€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π. 9998/4-5-2018) Πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.229,84€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas – BIOPROSPECT/Διατήρηση και αειφόρος αξιοποίηση της βιοποικιλότητας σε δασικές περιοχές – BIOPROSPECT, ΚΕ-82008» του Προγράμματος «INTERREG V-B BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020 /Priority Axis: 2. Environment, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.229,84€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 10/5/2018, Πέμπτη, ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία